Start-s

Behörigheter

Jörgens Kyl & Värmepumpsteknik AB innehar en rad viktiga behörigheter för att du som kund ska känna dig trygg med att anförtro dig till oss.

För att du som Värmepumpskund ska känna dig trygg innehar vi en EU-certifiering.

I dagsläget innebär denna certifiering att en person i arbetsledande ställning på företaget avlagt godkänt prov i SVEP:s nuvarande certifieringskurs EU-cert eller enligt de tidigare certifieringskurserna SCU2002 eller SEV.

Utbildningen är framtagen av EHPA, den Europeiska värmepumpföreningen, och är således internationell.

Att välja en certifierad installatör ger dig som slutkonsument en extra trygghet, eftersom en certifierad installatör har en dokumenterat hög kunskapsnivå inom området.

S_71_100_ehpa
SVEP ställer samma krav på sina installatörer som den tredjepartscertifiering som finns tillgänglig. Tredjepartscertifieringen
är giltig i de flesta av EU:s medlemsstater.
S_120_66_svep


I certifieringskursen ingår bl.a. följande:

 • Beräkna husets effektbehov
 • Olika värmebärarsystem
 • Tappvattensystem
 • Styrning & reglering av värmepumpen
 • Spetsvärme och tillsatsvärme
 • Fast och flytande kondensering
 • Kylprincipen Köldmedium
 • Val av energikälla
 • Dimensionering av kollektor
 • Avtal och reklamationer
 • Trygghetspaket

För att du som Kyl- och Värmepumpskund ska känna dig trygg innehar vi skarpt företagscertifikat enligt köldmedieförordningen i den högsta behörighetsklassen (klass 1).

Detta innebär att vi är behöriga att utföra ingrepp i köldmediekretsen. Certifikatet utfärdas
av INCERT som är ett ackrediterat kontrollorgan.

För att du som VVS-kund ska känna dig trygg med oss är vi Säker Vatten behöriga genom Uponor. Uponor är en internationellt ledande leverantör av VVS- och inomhusklimatsystem för bostäder och kommersiella byggnader.

För att du som kund ska känna dig extra trygg innehar vi en elbehörighet BB2 genom elsäkerhetsverket, denna gäller för vissa elinstallationsarbeten på anläggning med systemspänning om högst 1000 V.

Behörigheten omfattar

Fast anslutning och losskoppling av maskin, apparat, bruksföremål eller annan anordning med tillhörande styr-, regler-, säkerhets- och indikeringsdon samt förläggning och anslutning av kablar tillhörande donen.

Utöver dessa behörigheter är vi även medlemsanslutna till SVEP och Kyl & Värmepumpföretagen.

Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) är en oberoende branschorganisation och den officiella informationskanalen för värmepumpar, till allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige.

SVEP har flertalet av landets tillverkare, importörer och återförsäljare som medlemmar samt även företag och organisationer med intressen i värmepumpbranschen.

Vid ingången av 2009 var medlemsantalet cirka 700 st. SVEP samarbetar med myndigheter och institutioner, tillhandahåller och sprider opartisk information, fungerar som remissinstans, administrerar branschstatistik,
svarar för utbildning och certifiering av installatörer, utarbetar bla garantier i samråd med Konsumentverket, administrerar VPN – Värmepumpbranschens Reklamationsnämnd.

Kyl & Värmepumpföretagen är en rikstäckande branschorganisation för företag som underhåller, installerar och utför entreprenader av kyl- och värmepumpanläggningar.

Kyl & Värmepumpföretagen hjälper medlemsföretag med både vardagliga problem och långsiktig utveckling. De tar fram administrativa hjälpmedel såsom blanketter, avtal och datorprogram. De svarar på frågor relaterade till teknik, regelverk, juridik och Svensk Kylnorm. De håller seminarier, lokala träffar och är med och tar fram kurser anpassade till företagens behov och vardag. Branschorganisationen samverkar även med andra närliggande branscher, intressenter och myndigheter.

Sedan den 1 januari 2009 ansvarar även Kyl & Värmepumpföretagen för uppdateringen och utgivningen av Svensk Kylnorm. Här pågår just nu ett stort och viktigt arbete med att utveckla normen och göra den till ett än mer användbart redskap för företag som installerar och underhåller kyl- och värmepumputrustning, konsulter samt anläggningsägare.

Vi har under årens lopp genomgått en mängd utbildningar hos de största VVS- och värmepumpstillverkarna och vi utbildar oss fortlöpande för att kunna ge dig den bästa installationen och servicen.